چشمم ز غم عشق تو خون باران است
چشمم ز غم عشق تو خون باران است
جان در سر کارت کنم، این بار آن است

از دوستی تو بر دلم باری نیست
محروم شدم ز خدمتت، بار آن است

تاریخ شعر: -