ای روی تو آرزوی دیرینهٔ ما
ای روی تو آرزوی دیرینهٔ ما
جز مهر تو نیست در دل و سینهٔ ما

از صیقل آدمی زداییم درون
تا عکس رخت فتد در آیینهٔ ما

تاریخ شعر: -