دل در غم تو بسی پریشانی کرد
دل در غم تو بسی پریشانی کرد
حال دل من چنان که می‌دانی کرد

دور از تو نماند در جگر آب مرا
از بسکه دو چشمم گهرافشانی کرد

تاریخ شعر: -