پرسیدم از آن کسی که برهان دانست:
پرسیدم از آن کسی که برهان دانست:
کان کیست که او حقیقت جان دانست؟

بگشاد زبان و گفت: ای آصف رای
این منطق طیر است، سلیمان دانست

تاریخ شعر: -