آیا خبرت شود عیانم روزی؟
آیا خبرت شود عیانم روزی؟
تا بر دل خود دمی نشانم روزی

دانم که نگیری، ای دل و جان، دستم
در پای تو جان و دل فشانم روزی

تاریخ شعر: -