هم درد توام مایهٔ درمان بودست
هم درد توام مایهٔ درمان بودست
هم شوق توام زندگی جان بودست

تعظیم تو در دلم فراوان بودست
اما سگِ نفسم نه بفرمان بودست

تاریخ شعر: -