دل دیدن رویت به دعا می‌خواهد
دل دیدن رویت به دعا می‌خواهد
وصلت به تضرع از خدا می‌خواهد

هستند شکرلبان درین ملک بسی
لیکن دل دیوانه تو را می‌خواهد

تاریخ شعر: -