در سابقه چون قرار عالم دادند
در سابقه چون قرار عالم دادند
مانا که نه بر مراد آدم دادند

زان قاعده و قرار، کان دور افتاد
نی بیش به کس دهند و نی کم دادند

تاریخ شعر: -