در کوی خرابات نه نو آمده‌ام
در کوی خرابات نه نو آمده‌ام
یاری دارم ز بهر او آمده‌ام

گر یار مرا کوزه‌کشی فرماید
من هم به کشیدن سبو آمده‌ام

تاریخ شعر: -