ای دل، قلم نقش معما می‌باش
ای دل، قلم نقش معما می‌باش
فراش سراپردهٔ سودا می‌باش

مانندهٔ پرگار به گرد سر خویش
می‌گرد و به طبع پای بر جا می‌باش

تاریخ شعر: -