در راه تو معرفت خطا دانستیم

در راه تو معرفت خطا دانستیم
چه راه و چه معرفت کرا دانستیم

یک یافتن تو بود و فریاد دو کون
کاین نیست ازان دست که ما دانستیم


تاریخ شعر: -