در واقعهٔ مشکل ایام نگر
در واقعهٔ مشکل ایام نگر
جامی است تو را عقل، در آن جام نگر

ترسم که به بوی دانه در دام شوی
ای دوست، همه دانه مبین دام نگر

تاریخ شعر: -