با هرکه زبان چرخ رازی بگشاد
با هرکه زبان چرخ رازی بگشاد
چون پای نداشت پای تا سر بنهاد

زان داد سخن همی بنتوانم داد
کابستن رازهابنتواند زاد

تاریخ شعر: -