ای ماه رکاب خسرو گردون رخش
ای ماه رکاب خسرو گردون رخش
وی ملک‌ستان سکندر گیتی‌بخش

در ملک خدای ملک چون بلخ تو نیست
برگرد و به بنده بخش ویرانهٔ وخش

تاریخ شعر: -