بی روی تو عاشقت رخ گل چه کند؟
بی روی تو عاشقت رخ گل چه کند؟
بی بوی خوشت به بوی سنبل چه کند؟

آن کس که ز جام عشق تو سرمست است
انصاف بده، به مستی مل چه کند؟

تاریخ شعر: -