انعم‌الله صباح ای پسرا
انعم‌الله صباح ای پسرا
وقت صبح آمده راح ای پسرا

با می و ماه و خرابات بهار
خام خامست صلاح ای پسرا

با تو در صدر نشستیم هلا
در ده آواز مباح ای پسرا

خام ما خام تو و پختهٔ تست
تو ز می دار صراح ای پسرا

عاقبت خانه به زلف تو گذاشت
صورت فخر و فلاح ای پسرا

چشم بیمار تو ما را ببرید
ز صحیح و ز صحاح ای پسرا

از پی عارض چون صبح ترا
به نکورویی و راح ای پسرا

همه تسبیح سنایی این است
کانعم الله صباح ای پسرا

تاریخ شعر: -