ای لطف تو دستگیر هر بی‌سر و پای
ای لطف تو دستگیر هر بی‌سر و پای
احسان تو پایمرد هر شاه و گدای

من لولیکم، گدای بی‌برگ و نوای
لولی گدای را عطایی فرمای

تاریخ شعر: -