جانا، ز دل ار کباب خواهی، دارم
جانا، ز دل ار کباب خواهی، دارم
وز خون جگر شراب خواهی، دارم

با آنکه ندارم از جهان بر جگر آب
چندان که ز دیده آب خواهی دارم

تاریخ شعر: -