گفتم: دل من، گفت که: خون کردهٔ ماست
گفتم: دل من، گفت که: خون کردهٔ ماست
گفتم: جگرم، گفت که: آزردهٔ ماست

گفتم که: بریز خون من، گفت برو
کازاد کسی بود که پروردهٔ ماست

تاریخ شعر: -