ای آن که همه گشایش بندِ منی
ای آن که همه گشایش بندِ منی
یاری دهِ جانِ آرزومندِ منی

گر نیکم و گرنه، بندهٔ حکمِ توام
گر فضل کنی ورنه خداوندِ منی

تاریخ شعر: -