افتاد مرا با سر زلفین تو کار
افتاد مرا با سر زلفین تو کار
دیوانه شدم، به حال خویشم بگذار

دل در سر زلفین تو گم کردستم
جویای دل خودم، مرا با تو چه کار؟

تاریخ شعر: -