از بخت به فریادم و از چرخ به درد
از بخت به فریادم و از چرخ به درد
وز گردش روزگار رخ چون گل زرد

ای دل، ز پی وصال چندین بمگرد
شادی نخوری ولیک غم باید خورد

تاریخ شعر: -