گرمابه به کام انوری بود امروز
گرمابه به کام انوری بود امروز
کانجا صنمی چو مشتری بود امروز

گویند به گرمابه همین دیو بود
ما دیو ندیدیم پری بود امروز

تاریخ شعر: -