ای جان و جهان، تو را ز جان می‌طلبم
ای جان و جهان، تو را ز جان می‌طلبم
سرگشته تو را گرد جهان می‌طلبم

تو در دل من نشسته‌ای فارغ و من
از تو ز جهانیان نشان می‌طلبم

تاریخ شعر: -