بگذار، اگر چه رندم و اوباشم
بگذار، اگر چه رندم و اوباشم
تا خاک سر کوی تو بر سر پاشم

بگذار، که بگذرم به کویت نفسی
در عمر مگر یک نفسی خوش باشم

تاریخ شعر: -