بازار قبول گل چو شد خوش خوش تیز
بازار قبول گل چو شد خوش خوش تیز
گفتم که به باغ در شو ای دلبر خیز

گل گفت که آب قدمش خیره مریز
ما دست گلابگر گرفتیم و گریز

تاریخ شعر: -