تا دست طمع بشستم از عالم خاک
تا دست طمع بشستم از عالم خاک
از گرد زمانه دامنی دارم پاک

امید بقا یکی شد و بیم هلاک
چون من ز جهان برفتم از مرگ چه باک

تاریخ شعر: -