ای مسند تو قاعدهٔ دولت گل
ای مسند تو قاعدهٔ دولت گل
خصمت که ز عز تست دست خوش ذل

بی‌قدر چو خار باد و کم عمر چو گل
چون آب خروشان و لگدکوب چو پل

تاریخ شعر: -