از بادهٔ عشق شد مگر گوهر ما؟
از بادهٔ عشق شد مگر گوهر ما؟
آمد به فغان ز دست ما ساغر ما

از بسکه همی خوریم می را بر می
ما درسر می شدیم و می در سر ما

تاریخ شعر: -