ضرب المثل های ایرانی

آب آبادانی می آورد
هر جا که آب هست زندگی هم هست.
آب از آب تکون نخورده
هیچ اتفاقی نیفتاده
آب از سرچشمه گل آلود است
کار از بیخ عیب دارد ، مشکل از اصل و اول ...
آب از لب و لوچه راه افتادن . یا آب دهان کسی راه افتادن
از فرط میل و رغبت بیخود شدن ، تحریک شدن ...
آب از دستش نمی چکد
اشاره به آدم بسیار خصیص
اثاث خونه به صاحب خونه
سر و وضع و اثاث خانه نشان دهنده سلیقه و ...
اجاره نشین خوش نشینه
کسی که خانه ندارد می تواند به راحتی محل ...
اجاق کور بهتر از بچه بی نور
اجاق کور یعنی زن نازا یا بی بچه ، اشاره ...
اجل دور سرش می چرخد
وضعیت ناگوار و خطرناکی در انتظارش است
احمد نباشه یار من ، الله بسازه کار من
اگر کسی کمکم نکند خداوند یاریم میکند
باباش چی بود که بچش باشه
وقتی از بچه یا فرزند کسی شکایت شود می ...
به پنبه سر بریدن
با نرمش و زیرکی به کسی صدمه زدن ، دشمنی ...
با حلوا حلوا گفتن دهن شیرین نمیشه
از حرف زدن کاری درست نمیشود باید تنبلی ...
با خودش هم قهر است
به آدم اخمو و عبوس و ترشرو می گویند
باد آورده را باد میبرد
مال یا چیزی که مفت و بدون زحمت بدست ...
پا بند شدن
گرفتار و اسیر چیزی یا کسی شدن به دلیل ...
پاپوش درست کردن
برای کسی دردسر و مزاحمت به وجود آوردن و ...
پاچه ورمالیده ( پاچه پاره )
بی حیا و بی آبرو و دریده
پا در کفش کسی کردن
مزاحمت ، فضولی و دخالت در کار کسی
پا را به اندازه گلیم باید دراز کرد
در انجام کاها باید حد و مرز خود را ...
تا بوده چنین بوده
از گذشته تا حال وضع به همین منوال بوده ...
تا تنور داغ است
تا فرصت هست و موقعیت مناسب وجود دارد ...
تا توانی دلی بدست آور / دل شکستن هنر نمی باشد
سفارش به محبت و مهربانی و شاد کردن ...
تا چشم بر هم بزنی ...
در مدت زمان خیلی کوتاه ، فوری و زود
تاریشه در آب است امید ثمری هست
هیچگاه نباید نا امید شد همیشه روزنه ...
جا تره بچه نیست
وقتی چیزی یا کسی در محل مورد انتظار ...
جانا سخن از زبان ما میگویی
حرف دل خود را از زبان طرف صحبت شنیدن
جان به لب رسیدن
تحمل رنج و سختی زیاد
جانماز آب کشیدن
خشکه مقدسی و تظاهر به تقدس و ایمان ، در ...
جای سوزن انداختن نیست
شلوغی و ازدهام و فشردگی جمعیت به حدی ...

TotalRecords:1294
rPP:30
TotalPageCount:44
CurrentPage:1
PageNumberLength:15