ضرب المثل های ایرانی
 
آب آباداني مي آورد
 
هر جا که آب هست زندگي هم هست.
آب از آب تکون نخورده
 
هيچ اتفاقي نيفتاده
آب از سرچشمه گل آلود است
 
کار از بيخ عيب دارد ، مشکل از اصل و اول کار است.
آب از لب و لوچه راه افتادن . يا آب دهان کسي راه افتادن
 
از فرط ميل و رغبت بيخود شدن ، تحريک شدن اشتها يا به کسي متمايل شدن
آب از دستش نمي چکد
 
اشاره به آدم بسيار خصيص
اثاث خونه به صاحب خونه
 
سر و وضع و اثاث خانه نشان دهنده سليقه و روحيات صاحب آن مي باشد
اجاره نشين خوش نشينه
 
کسي که خانه ندارد مي تواند به راحتي محل زندگيش را عوض کند و هر جايي که خوشش آمد زندگي کند. دلبستگي نداشتن به چيزي
اجاق کور بهتر از بچه بي نور
 
اجاق کور يعني زن نازا يا بي بچه ، اشاره به اين که فرزند نداشتن بهتر از فرزند نا خلف داشتن است.
اجل دور سرش مي چرخد
 
وضعيت ناگوار و خطرناکي در انتظارش است
احمد نباشه يار من ، الله بسازه کار من
 
اگر کسي کمکم نکند خداوند ياريم ميکند
باباش چي بود که بچش باشه
 
وقتي از بچه يا فرزند کسي شکايت شود مي گويند
به پنبه سر بريدن
 
با نرمش و زيرکي به کسي صدمه زدن ، دشمني و خصومت پنهان از طريق دوستي
با حلوا حلوا گفتن دهن شيرين نميشه
 
از حرف زدن کاري درست نميشود بايد تنبلي را کنار گذاشت و اقدام کرد.
با خودش هم قهر است
 
به آدم اخمو و عبوس و ترشرو مي گويند
باد آورده را باد ميبرد
 
مال يا چيزي که مفت و بدون زحمت بدست آمده باشد راحت هم از دست مي رود.
پا بند شدن
 
گرفتار و اسير چيزي يا کسي شدن به دليل انس و علاقه به دلايل اخلاقي و وجداني
پاپوش درست کردن
 
براي کسي دردسر و مزاحمت به وجود آوردن و موقعيتش را خراب کردن
پاچه ورماليده ( پاچه پاره )
 
بي حيا و بي آبرو و دريده
پا در کفش کسي کردن
 
مزاحمت ، فضولي و دخالت در کار کسي
پا را به اندازه گليم بايد دراز کرد
 
در انجام کاها بايد حد و مرز خود را شناخت و به اندازه شان و توان خود پيش رفت.
تا بوده چنين بوده
 
از گذشته تا حال وضع به همين منوال بوده ، روال کار از ابتده تا حالا همين طور بوده.
تا تنور داغ است
 
تا فرصت هست و موقعيت مناسب وجود دارد بايد از آن استفاده کرد.
تا تواني دلي بدست آور / دل شکستن هنر نمي باشد
 
سفارش به محبت و مهرباني و شاد کردن يکديگر و دوري از کينه و نامهرباني و دل شکستن
تا چشم بر هم بزني ...
 
در مدت زمان خيلي کوتاه ، فوري و زود

    صفحه 1 از 54 ( 1294 ركورد)