ضرب المثل های ایرانی

سال به سال دریغ از پارسال
افسوس گذشته و اینکه هر سال از سال قبل ...
سالی که نکوست از بهارش پیداست
چیز یا کار بد و نادرستی که آخر و نتیجه ...
سایه کسی را با تیر زدن
دشمنی و کینه بیش از حد نسبت به کسی ...
سبزی کسی را پاک کردن
نزد کسی چاپلوسی و مجیز گفتن ، تملق گویی ...
سبک سنگین کردن
درباره خوب و بد حرف یا کاری فکر کردن و ...
شال و کلاه کردن
آماده رفتن شدن
شاه میبخشه ، شیخعلی خان نمی بخشه
هنگامی که بالا دست یا صاحب حق چیزی را ...
شانه خالی کردن
از زیر کاری در رفتن و آن را به عهده ...
شاهنامه آخرش خوشه
باید منتظر نتیجه شد و آخر کار را دید و ...
شپش تو جیبش چارقاب میزنه
نهایت بی پولی و فقر
صابون به دل مالیدن
خود را برای کسب لذت روحی یا جسمی آماده ...
صابون چرک را میبرد ، چرک صابون را
هر عملی یک عکس العمل دارد ، در خشم و ...
صابون کسی به تن خوردن
هنگامی که صدمه و ضرر و بدی های کسی به ...
صبر ایوب
صبر فراوان و طولانی مدت
صبر قاصد خداست ، کارها روبراست.
معروف است که :
یکبار عطسه کردن به ...
طاتم طاق شد
بیش از این تحمل ندارم ، صبرم تمام شد
طاقچه بالا گذاشتن
ناز کردن همراه با قهر به منظور بیشتر ...
طبل توخالی
ظاهری با هیبت و پر سر و صدا اما درون و ...
طشت از بام افتادن
بی آبرو و رسوا شدن ، آنچه پوشیده بوده ...
طلا چه پاکه ، چه منتش به خاکه
شخص پاک و درستکار برای اثبات بیگناهی ...
ظالم همیشه سالمه
اشاره به اینکه مظلومان و ستمدیدگان ...
ظاهر و باطن
بی ریا ، روراست و ساده ، دل و زبان یکی ...
عاقبت جوینده یابنده بود
هر که جویای هرچه باشد بالاخره آن را ...
عاقلان دانند
به دو معنی :
1- به کسی میگویند که عیب ...
عجله کار شیطان است
هیچ کاری با عجله و اضطراب به سرانجام ...
غاز چراندن
نهایت بیکاری
غزل خداحافظی خواندن
به دو معنی :
1- پایان عمر و دم مرگ
2- ...
غسل میکنم ، غسل پشه ، می خواد بشه ، می خواد نشه.
تطهیر و شستشو و کار سطحی و ناقص و سرسری
غفلت موجب پشیمانی است
سهل انگاری در کاری یا استفاده نکردن از ...
غلام حلقه بدوش
مثل برده مطیع و گوش به فرمان بودن.

TotalRecords:1294
rPP:30
TotalPageCount:44
CurrentPage:3
PageNumberLength:15