ضرب المثل های ایرانی

لقمه را دور سر چرخاندن یا ( از پشت سر در دهان گذاشتن )
پیچاندن و سخت کردن کار و آن را از مسیر ...
لنترانی گفتن
در اصطلاح یعنی متلک و بد و بیراه گفتن ...
لنگ انداختن
هنگامی که کسی یا چیزی در مقابل کس یا ...
لولو سر خرمن
آدم بی مصرف ، در حد مترسک .
لی لی به لالای کسی گذاشتن
لوس کردن و به دل کسی راه آمدن .
مار در آستین پروراندن
شخص خیانتکار یا دشمن خطرناکی را بی ...
مار گزیده از ریسمان سیاه و سفید می ترسد
کسی که بلایی یر سرش آمده و تجربه تلخی ...
ماست مالی کردن
پوشاندن و اصلاح ظاهری و بی فایده عیب و ...
ماست ها را کیسه کردن
ترسیدن و حساب کار خود را کردن ، جا زدن ...
ماشین مشدی ممدلی ، نه بوق داره نه صندلی
به طعنه در مورد هر اتومبیل خراب و قراضه ...
نان در خون زدن و خوردن
وصف تیره روزی ، و اندوه و ملال فراوان .
نان کسی را آجر کردن
کسی را بیکار کردن ، نان کسی را بریدن و ...
نان کور
چشم و دل گرسنه و تنگ نظر ، خسیس و بی ...
نتق نکشیدن
دم بر نیاوردن از روی ترس و تهدید کسی .
نخود هر آش
به کسی می گویند که خود را در هر ماری ...
نخورده ایم نان گندم اما دیده ایم دست مردم
اگر از چیزی بهره مند نبوده ایم و آن را ...
وصله ناجور
دو طرف که از هیچ نظر با یکدیگر سنخیت ...
وصله ناهمرنگ
نظیر بالا: دو نفر که با یکدیگر نا موافق ...
وعده سر خرمن
قول و وعده بی پایه و اساس یا دروغین .
وقت سر خاراندن نداشتن
کنایه از کار و مشغله فراوان داشتن .
ویر گرفتن
ذوق کاری به سر افتادن و پی گیر آن شدن ، ...
هرچه بگندد نمکش می زنند ، وای به روزی که بگندد نمک
وقتی که خود مدعی ، مصلح و یا نصیحت گو ...
هرچه پیش آید خوش آید
هر چه مقدر شده باشد خوب و به صلاح است و ...
هرچه را منع کردم به سرم آمد
از هرکه و هرچه عیب گرفتم به آن دچار شدم ...
هرچه رشته بودم پنبه شد
همه تلاشها و زحمات و امیدها ضایع شد و ...
هرچه کنی به خود کنی ، گر همه نیک و بد کنی
انسان هر کار خوب و بدی را انجام می دهد ...
یک تیر و دو نشان
با انجام یک کار به دو هدف رسیدن .
یک خوبی می مونه یک بدی
همه چیز می گذرد اما یاد و اثر کارهای ...
یک دست صدا ندارد
به تنهایی نمی توان کاری را از پیش برد ، ...
یک دل نه صد دل عاشق شدن
عشق مفرط ، با تمام وجود عاشق و از خود ...

TotalRecords:1294
rPP:30
TotalPageCount:44
CurrentPage:9
PageNumberLength:15