ضرب المثل های ایرانی

آفتاب جا کردن
از بیکاری در آفتاب خوابیدن
آفتاب لب بام
کسی که پیر شده و اثرات مرگ در او ظاهر ...
آفتابه خرج لحیم
خرج بیهوده برای تعمیر وسیله ای که از ...
آفتابه دزد
دزد درمانده ای که چیز بی ارزشی مثل ...
آفتابه لگن هفت دست،شام و نهار هیچی
تشریفات و امکانات زیاد اما کیفیت کم
آقای خودش و نوکر خودش
کسی که برای خودش کار کند و تحت فرمان ...
آمد ابروشو درست کنه چشمش را کور کرد
آمد کار را درست کند خراب ترش کرد
آمد ثواب کنه کباب شد
کسی که کار خیری انجام دهد و گرفتار شود
آمد نیامد داشتن
عقیده ای خرافی راجع به اینکه انجام بعضی ...
آنان که غنی ترند محتاج ترند
افرادی که ثروتمند هستند بیشتر حرص مال ...
آنچه با تدبیر توان کرد با زور بازو میسر نمیشود
خیلی از مسایل و مشکلات و گره های کور ...
آنچه خود نمی پسندی بر دیگران هم نپسند
دیگران را هم مثل خودت و نزدیکانت بدان
آنچه خوبان همه دارند تو تنها داری
تعریف کسی که دارای فضایل و خوبی های ...
آنرا که حساب پاک است از محاسبه چه باک است
کسی که کار خلافی انجام نداده از چیزی ...
آنرا که عیان است چه حاجت به بیان است
چیزی که روشن است احتیاج به گفتن ندارد
آن سرش ناپیدا
نامشخص بودن آینده
آنقدر عقب رفت تا از آن طرف پشت بام افتاد
افراط و تفریط و نداشتن اعتدال در انجام ...
آنقدر سمن هست که یاسمن توش گمه
تعداد افراد یا چیزهای خاص و مورد توجه ...
آنقدر مار خورده تا افعی شده
اشاره به شخص باتجربه،زیرک و دانا،کسی که ...
آن کس که نداند و بداند که نداند،آخر خرک لنگ به منزل برساند
کسی که از نادانی خویش باخبر است و بداند ...
آواز دهل شنیدن از دور خوش است
شنیدن وصف خوشی ها همیشه واقعیت ندارد
آه از نهاد برآمدن
سخت ضربه خوردن و به جلز و ولز افتادن چه ...
آهای آهای خبردار،این مهمونه یا سمسار؟
اشاره به مهمانی که چشمش و حواسش به جای ...
آه ندارد با ناله سودا کند
وصف درماندگی و نداری کسی،اغلب در زمان ...
آهن سرد کوبیدن
کار بی حاصل و بیهوده کردن
آینه اش پاک نیست
ناخالص است،صاف و ساده نیست
آینه اش را گم کرده
عیب جو و بدگو،عیب خود را در دیگران می ...

TotalRecords:1294
rPP:30
TotalPageCount:44
CurrentPage:12
PageNumberLength:15