ضرب المثل های ایرانی

در باغ سبز نشان دادن
در شروع کاری ، جهت سوء استفاده رفتار و ...
در بیابان لنگه کفش نعمت است
در موقع سختی و تنگنا حتی کمترین و بی ...
در خونه باز
مهمان دوست ، کسی که در خانه اش همیشه به ...
دردیزی باز است حیای گربه کجا رفته ؟
اشاره به شخص بی ملاحظه که از محبت و ...
درز کردن
خبری منتشر و پخش شدن .
رخت بعد از عید به درد گل منار می خورد
چیزی یا کمکی که بعد از موقع لزوم به دست ...
رستم است و همین یک دست اسلحه
نظیر : امام زاده است و همین یک قندیل .
رطب خورده منع رطب چون کند ؟
کسی که دیگری را نصیحت کرده و از انجام ...
رفت آنجا که عرب نی انداخت
جای نامعلوم و نا شناخته ، کسی که در ...
رفتنش با خودشه آمدنش با خدا
کسی را که از زمان باگشتنش بی اطلاع ...
زبان سرخ سرسبز می دهد بر باد
احتیاط از سخن گفتن یا پرهیز از گفتن ...
زبانم مو در آورد
اشاره به تکرار بیش از حد حرفی یا توضیحی ...
ز تعارف کم کن و بر مبلغ افزا
به کسی می گویند که با تعارفات بیهوده ...
زخم شمشیر خوب می شود ، زخم زبان خوب نمی شود
واقعیتی غیر قابل انکار اینکه چه بسا ...
زدی ضربتی ، ضربتی نوش کن
پس از انجام هر کار یا حرف زشت و ...
سبیلش آویزان شده
کسل و دمغ شدن به جهت ناکام ماندن و کنف ...
سبیل کسی را چرب کردن
برای پیشبرد کار با پول و رشوه طرف را ...
ستاره سهیل شده
کسی را که خیلی دیر به دیر بتوان دید .
سحر خیز باش تا کامروا باشی
صبح زود از خواب بیدار شدن هم باعث ...
سخت بگیری ، سخت می گذره
کارها را باید ساده و آسان گرفت تا زندگی ...
شتر با بارش گم می شود
جایی که خیلی شلوغ و درهم بر هم باشد .
شتر دیدی ، ندیدی
سفارش به راز نگهداری و دیده را نادیده ...
شتر سواری دولا دولا نمی شود
استفاده از وسیله نامناسب جهت پوشاندن ...
شتر گاو پلنگ
هر چیز نامعلوم و غیر مشخصی که از آن ...
صدا از دیوار دربیاد از فلانی در نمی یاد
کم حرف و بی صدا ، در بعضی مواقع سکوت از ...
صد تا چاقو بسازه یکیش دسته نداره
وصف دروغگو و پشت هم انداز .
صدتا یک غاز
حرفهای بی ارزش و بی سرو ته .
صغری کبری چیدن
مقدمه چینی ، حاشیه رفتن .
صلاح مملکت خویش خسروان دانند
هر کسی مصلحت کار خود را بهتر از دیگران ...

TotalRecords:1294
rPP:30
TotalPageCount:44
CurrentPage:7
PageNumberLength:15