ضرب المثل های ایرانی

ضرر تلخه
ضرر و زیان اگر کم هم باشد ناراحت کننده ...
طناب مفت گیر بیاره خودشو دار می زنه
مفت خور و سوء استفاده کننده ، کسی که از ...
طوطی وار
یاد گرفتن چیزی یا گفتن حرفی بدون فکر و ...
عدو شود سبب خیر اگر خدا بخواهد
اگر خدا بخواهد چه بسا دردسرها و توطئه ...
عرش را سیر می کند
به کسی می گویند که به خاطر وقوع امری ...
عروس تعریفی گوزو از آب در آمد
درباره کسی می گویند که بر خلاف خوشگوئی ...
عروس نمی تونست برقصه ، می گفت اتاق کجه !
کسی که قادر به انجام کاری نباشد و برای ...
عروس هزار داماد
منظور از دنیا و بی وفائی آن است که هر ...
غوره نشده مویز شده
به کوچکی که بخواهد بزرگی کند می گویند .
غول بی شاخ و دم
کسی که هیکل بزرگو تنومندی دارد اما به ...
فکر کرده علی آباد هم شهری است
اشاره کردن به کسی که امر بر او مشتبه ...
فکر نان باش که خربزه آب است
سفارش یا نصیحت به کسی که از امور مهم و ...
فلفل نبین چه ریزه بشکن ببین چه تیزه
به کسی که چثه و اندام کوچک داشته و در ...
فلنگ را بستن
آهسته و ناگهانی در رفتن ، جیم شدن .
فواره چون بلند شود سرنگون گردد
هر اوجی حضیضی و خیزی افتی دارد ، کسی که ...
قدر زر زرگر شناسد ، قدر گوهر گوهری
قدر و ارزش هر کار وهنری را خبره و ...
قدر عافیت کسی داند که به مصیبتی گرفتار آید
نعمت ها ، خوشی ها و ایام سعادت و ...
قربون برم خدارو ، یک بام و دو هوا رو
در یک مسئله و امری واحد بنا بر مصلحت دو ...
قربون بند کیفتم ، تا پول داری رفیقتم
دوستی های مادی ، کسانی که به خاطر پول و ...
قسم حضرت عباس را باور کنم یا دم خروس را ؟
به کسی می گویند که حقیقتی آشکار را ...
کارد به استخوان رسیدن
خسته و عاصی شدن از وضعیتی ، آخرین حد ...
کار دست خود یا کسی دادن
باعث اذیت و دردسر و گرفتاری شدن .
کار را که کرد ؟ آنکه تمام کرد
اشاره به اینکه کار نیمه کاره و به آخر ...
کار نشد ندارد
انجام هر کاری شدنی است و به همت و اراده ...
گدا به گدا رحمت به خدا
کمک و دستگیری یا راهنمایی فقیری به ...
گذر پوست به دباغخانه می افتد
به کسی می گویند که به دیگری بدی کرده ، ...
گربه دستش به گوشت نمی رسه می گه بو می ده
کسی که از بدشت آوردن یا انجام خواسته و ...
گربه را باید دم حجله کشت
همان اول کار باید از طرف زهر چشم گرفت ...
گربه رقصاندن
بازی در آوردن ، کسی را سر دواندن و بازی ...

TotalRecords:1294
rPP:30
TotalPageCount:44
CurrentPage:8
PageNumberLength:15