ضرب المثل های ایرانی

نابرده رنج گنج میسر نمی شود
بدون زحمت چیزی عاید نمیشود
ناخن خشک
خسیس و تنگ نظر
نازکش داری ناز کن ، نداری پاتو رو به قبله دراز کن.
حسرت کسی را خوردن که مورد مهر و عنایت ...
نان به نرخ روز خوردن
مطابق با اوضاع و شرایط پیش رفتن . تغییر ...
نان به هم قرض دادن
دونفر که به خاطر عمل متقابل و با چشم ...
والسلام ، نامه تمام
آخرین حرف ، جمله اتمام حجت
ورق برگشت
اوضاع تغییر کرد و دگرگون شد.
وروره جادو
پر حرف ، فتنه انگیز.
وسط دعوا نرخ تعیین میکنه
هنگام مشاجره بر سر موضوعی در صدد اثبات ...
وصف العیش نصف العیش
ذکر و یاد خوشی نصف خوشی است
هارت و پورت
سر و صدا و شلوغ بازی و بزرگ نمایی ...
هر آن کس که دندان دهد نان دهد
اشاره به روزی رسان بودن خالق ، و اینکه ...
هر جای دزد زده تا چهل روز امنه
خطاب به دزد زده ای که از دو بار آمدن ...
هرچه از دوست رسد نیکوست
هر چیزی حتی کم و اندک که از طرف دوست ...
هر چه باداباد
دل به دریا زدن و به خدا توکل کردن در ...
یا زنگی زنگ ، یا رومی روم
یا این طرفی یا آن طرفی ، دل به دریا زدن ...
یا نصیب و یا قسمت
امید و اعتقاد به خدا و قسمت داشتن.
یک آشی برات بپزم که یک وجب روش روغن باشه.
خط و نشان کشیدن برای کسی ، تهدید کردن.
یک بار جستی ملخک ، دوبار جستی ملخک ، آخر به دستی ملخک
تذکر و نصیحت به کسی که کار خطرناک و ...
یک تخته اش کمه
دیوانه و کم عقله ، مغزش عیب داره.
آب باریکه
درآمد و روزی کم اما مستمر و همیشه .
آب به آب بخوره زور بر می داره
اتحاد و همبستگی موجب قدرت است .
آب به آب شدن
از جایی به جایی رفتن .
آب پاکی روی دست کسی ریختن
آخرین جواب رد را به کسی مثل خواستگار یا ...
آب تو دلش تکون نمی خوره
اشاره به آدم راحت و بی دغدغه و آسوده ، ...
با دست پس می زنه با پا پیش می کشه
کسی که رفتار دو پهلو داشته باشد یعنی در ...
با دمش گردو می شکنه
نهایت خوشحالی ( اشاره به موش در هنگام ...
با دم شیر بازی کردن
کار خطرناک انجام دادن .
بادمجان بم ( بد ) آفت ندارد
کسی که هیچ عارضه و ناراحتی او را از پا ...
بادمجان دور قاب چین
متملق و چاپلوس .

TotalRecords:1294
rPP:30
TotalPageCount:44
CurrentPage:5
PageNumberLength:15