ضرب المثل های ایرانی

آینه بدست زنگی
عیب خود را روی دیگران گذاشتن(زشت روئی ...
آینه دق
انسان اخمو،بداخلاق و عُنُق و یا هر چیزی ...
آیه یأس خواندن
حرفهای نا امید کننده زدن
ادب از که آموختی؟از بی ادبان
از اعمال بی ادبان هرچه به نظر ناپسند و ...
ارث دست کسی سپردن
توقع بیجا از کسی داشتن
ارّه بده تیشه بگیر
یکی به دو ،مشاجره،بگو و بشنوی همراه با ...
اَره و اوره و شمسی کوره
جمع بی تربیت و شلوغ که اغلب در مورد ...
از آب درآمدن
مشخص شدن نتیجه کار
از آب کره گرفتن
خسّت و حسابگری بیش از حد،از هرکه و هرچه ...
از آب گل آلود ماهی گرفتن
از موقعیت خراب و آشفته و سوءاستفاده کردن
از آسمان به زمین می بارد نه از زمین به آسمان
توانگران به نیازمندان چیزی عطا می کنند ...
از ابروش سرکه میریزد
به آدم اخمو و بداخلاق و ترشرو گویند
از اسب افتاده از نسل که نیفتاده!
هستی و سرمایه اش از دست رفته،شخصیت و ...
از اون ماست کل عباس چشام دید و دلم خواست
هوسبازی که هرچه ببیند دلش بخواهد
از اینجا مانده و از آنجا رانده
از دو طرف محروم یا ناامید،سرگردان
از این حسن تا آن حسن صد گز رسن
اشاره به دو چیز ظاهراً مشابه که از نظر ...
از این ستون به آن ستون فرج است
گذشت زمان ممکن است موجب گشایش در کار شود
از این شاخه به آن شاخه پریدن
حرف یا کاری را با حوصله تمام نکردن و ...
از این گوش میگیره از اون گوش در میکنه
شنونده ای که به حرف یا نصیحتی بی اعتنا ...
از بام میخواند از در می راند
رفتار دوگانه،دو نوع حرف زدن
از بای بسم الله تا تای تمّت
از ابتدا تا انتها،با دقت و کامل
از بیخ عربه
نفهم و خنگ و بی عار،نادان
از بی کفنی زنده است
آنقدر مفلس و بیچاره است که حتی پول کفنش ...
از پشت خنجر زدن
دشمنی پنهان،دشمنی از راه دوستی،خیانت ...
از پی هر گریه آخر خنده ایست
بعد از هر غم و سختی انشاءالله خوشی و ...
از تنگ و تا نیفتادن
صلابت و قدرت خود را حفظ کردن و ضعف نشان ...
از تو حرکت از خدا برکت
اگر انسان تلاش و کوشش کند خداوند حتماً ...
از تو عباسی از من رقاصی
پول از تو کار یا اطاعت از من(انجام هر ...
از چاله به چاه افتادن
از یک وضعیت بد به وضعیت بدتر گرفتار شدن

TotalRecords:1294
rPP:30
TotalPageCount:44
CurrentPage:13
PageNumberLength:15