ضرب المثل های ایرانی

پارسال دوست امسال آشنا
به کسی که بعد از غیبت و مدتی طولانی او ...
پا روی دم کسی گذاشتن
کار به کار کسی داشتن و با دخالت و ایجاد ...
پا سوز شدن
به پای کسی یا چیزی هدر رفتن و سوختن .
پاشنه در خانه کسی را کندن
برای رسیدن به مقصود و یا گرفتن حقی با ...
پاشنه دهن را کشیدن
زبان به فحش و بدوبیراه و ناسزا باز کردن ...
تا کور شود هر آنکه نتواند دید
خطاب به آدم حسود یا پیغام برنده به حسود ...
تا گوساله گاو شود ، دل صاحبش آب شود
اشاره به انتظاری سخت و طولانی جهت رسیدن ...
تا نباشد چیزکی مردم نگویند چیزها
با اینکه خبر از دهانی به دهان دیگر بزرگ ...
تا یار که را خواهد و میلش به که باشد
باید دید قسمت چیست و طالع و شانس در چه ...
تب تند زود عرق می کنه
علاقه شدید و شور التهاب زیاد در مورد ...
جایی نمی خوایه آب زیرش بره
آدم زرنگ و زیرکی که کاملا مواظب است و ...
جسته گریخته
حرف و موضوعی که کم بیش و پراکنده و ناقص ...
جلوی حرف مردم را نمی توان گرفت
سفارش در مورد بی اعتنایی به حرف مردم .
جلوی ضرر را از هر کجایی که بگیری منفعت است
در هر مرحله بتوان به ضرر و زیان خاتمه ...
جلوی کسی گاو زمین زدن
نهایت مهمان نوازی و خیر مقدم از روی ...
چپ می ره راست می آید
کار یا حرف ناراحت کننده ای را مدام ...
چپ اندر قیچی
به هم ریخته و آشفته . کج و راست بودن و ...
چرا عاقل کند کاری که باز آرد پشیمانی
نتیجه کار نسنجیده و تحقیق نشده ، ...
چراغ ظلم تا صبح نمی سوزد
ظلم و ظالم همیشه دوام نمی یابد .
چراغانی پارسال
به کسی که در جریان امری نباشد و سوالات ...
حرف ، حرف می آورد
به هنگام سخن گفتن از چیزی ، حرف به ...
حرف حساب جواب نداره
سکوت در برابر حرف حق و درست و به جا .
حرف حق تلخه
چون بسیاری از حرفهای درست و به حق ، ...
حرف دهنت را بفهم
به کسی که به هنگام صحبت به دلیلی از ادب ...
حرف راست را باید از بچه شنید
از آنجا که بچه ها فطرتی پاک و دست ...
خفه خون گرفتن
لال شدن و دم بر نیاوردن .
خلارو هرچی هم بزنی گندش بیشتره
مشاجرات خصمانه که هرچه دنبال شود ، باعث ...
خلایق هرچه لایق
هرکس همانقدر و هرگونه که لیاقت و ...
خم رنگرزی نیست
به کسی گفته می شود که بخواهد کارش زود ...
خنده بر هر درد بی درمان دواست
با حفظ نشاط و روحیه شادمانی حل یا ...

TotalRecords:1294
rPP:30
TotalPageCount:44
CurrentPage:6
PageNumberLength:15