ضرب المثل های ایرانی

از خجالت آب شدن
شرمندگی زیاد در حد ذوب شدن و عرق کردن
از خدا پنهان نیست از شما چه پنهان
وقتی بخواهند رازی را به کسی بگویند این ...
از خر شیطان پایین آمدن
کوتاه آمدن،دست از یکدندگی و لجاجت ...
از دور دل میبرد از نزدیک زهره
کسی یا چیزی که از دور خوب و جالب باشد ...
از دماغ فیل افتاده
خیلی ناز و افاده داره ، شخص متکبّر
از دنده چپ بلند شدن
بد قلق و بداخلاق شدن و سر ناسازگاری ...
از سکه افتادن
چیز که جلا و زیبایی اولیه خود را از دست ...
از شیر مرغ تا جون آدمیزاد
از راحت ترین تا نایاب ترین ...
از طلا گشتن پشیمان گشته ایم،مرحمت فرموده ما را مس کنید
به کسی که وضع را بدتر و ناگوار تر از ...
از عرش تا فرش
از آسمان تا زمین و هرچه در آنهاست
از کله سحر تا بوق سگ
از اول صبح تا آخر شب
از کوره در رفتن
عصبانی شدن
از کیسه خلیفه بخشیدن
از قول دیگری و از جیب کس دیگر وعده ...
از ما به خیر و از شما به سلامت
هنگامی که بخواهند راه یا کار و برنامه ...
از ماست که بر ماست
نباید از دیگران گله کرد،آنچه بر ما ...
از ما گفتن از شما نشنیدن
آنچه را لازم بود و وظیفه داشتیم بگوییم ...
از منبر پایین نیامدن
از پرگوئی و پشت هم اندازی دست ...
از ناعلاجی به خر میگه خانوم باجی
وقتی که به ناچار چیز یا کس دیگری را به ...
از نخورده بگیر بده به خورده
گذشت و احسان فقیر بیشتر است و ثروتمند ...
از نیش عقرب به مار غاشیه پناه بردن
قوی پنجه کم آزار تر بهتر از ضعیف نمای ...
از هرچه بدش می آمد سرش آمد
چیزی را که نمی خواست برایش پیش آمد
از هرچه بگذری سخن دوست خوشتر است
صحبت راجع به هر چیز کسل کننده است جز ...
از هر دست که بدهی از همان دست پس میگیری
نتیجه عمل انسان به خودش بر میگردد چه ...
از هر طرف باد بیاد بادش میدهد
کسی که بنا بر مصلحت خود و خوشایند این و ...
از هول حلیم در دیگ افتادن
به خاطر ذوق و طمع و حرص زیاد عجله کردن ...
اسبش را گم کرده دنبال نعلش میگردد
اصل را رها کردن و دنبال فرع بودن
استخوان خرد کردن
در به دست آوردن چیزی مثل علم یا ثروت ...
استخوان لای زخم گذاشتن
دردی را شدیدتر کردن
اسم بدنامی
ننگ و نامه روی کسی زدن
اسمش را بگو تا من صدایش کنم
تا وقتی اصل و ماهیت چیزی یا خواسته ای ...

TotalRecords:1294
rPP:30
TotalPageCount:44
CurrentPage:14
PageNumberLength:15