سر از پا نشناختن

   معنی:

    خوشحالی و شادمانی بیش از حد