پاپوش درست کردن

   معنی:

    برای کسی دردسر و مزاحمت به وجود آوردن و موقعیتش را خراب کردن