هشتش گرو نهش است

   معنی:

    فقیر و بی چیز،کسی که از لحاظ مالی در زندگی لنگ بوده و به سختی روزگار بگذراند