کار نشد ندارد

   معنی:

    انجام هر کاری شدنی است و به همت و اراده شخص بستگی دارد .