گرگ در لباس میش

   معنی:

    ظاهری فریبنده و مظلوم نمایانه برای آسیب رساندن و نابودی.