یکی را تو ده راه نمیدادند سراغ خانه کدخدا را میگرفت

   معنی:

    اشاره به کسی که اصل وجودش زجرآور بوده و قبولش ندارند و تقاضا و توقع بی جا داشته باشد