موش موشک آسه بیا آسه برو که گربه شاخت نزنه

   معنی:

    سفارش به احتیاط و ملاحظه کاری به خاطر اوضاع نامساعد و اجتناب از شر و ضرر و خطر