از این ستون به آن ستون فرج است

   معنی:

    گذشت زمان ممکن است موجب گشایش در کار شود