چوپان بی مزد

   معنی:

    زحمت بی فایده،برای نادان و حق ناشناس رنج بردن