چو دخلت نیست خرج آهسته تر کن

   معنی:

    باید متناسب با مقدار موجودی و درآمد خرج کرد