گل بی عیب خداست

   معنی:

    همه انسان ها عیب و نقطه ضعف دارند، فقط خدا از هر گونه عیب و نقص مبراست.